STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Zgodnie z konsekwentnie realizowaną wizją naszej Kancelarii Adwokackiej, obsługa przedsiębiorstw i instytucji winna być znamienna bezwzględną profesjonalizacją wszystkich aspektów wsparcia – w obrocie o charakterze gospodarczym lub instytucjonalnym bowiem, nie ma żadnych obszarów, w których można pozwolić sobie na jakiekolwiek nieprzemyślane posunięcia, półśrodki, zaniechania zasadom najwyżej staranności. W świetle właśnie m.in. powyższych spostrzeżeń Kancelaria niezwykle fachowo podchodzi do udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym i publicznym – rozumiemy cele przedsiębiorstw oscylujące zawsze wokół osiągnięć wymiernych ekonomicznie lub statutowo . Precyzyjnie dobierając rozwiązania prawne właśnie dla danego przedsiębiorcy, każdorazowo optymalizujemy stosowaną strategię tak, aby sprzyjała ona właśnie gospodarczemu rozwojowi obsługiwanego podmiotu. W sprawach gospodarczych o wiele bardziej niż w innych kategoriach sporów znaczenie odgrywa czas i precyzja – nie ma miejsca na opóźnienia, czy zaimprowizowane rozwiązania, a każde uchybienie wywołać może uszczerbek w funkcjonowaniu bądź rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło nam opracować takie konstrukcje postępowania, które współgrają z intencją przedsiębiorcy – uzyskaniem efektu szybko i w maksymalnym zakresie. W tak nakreślonej koncepcji wspierania przez naszą Kancelarię przedsiębiorstw w sporach
gospodarczych, zdobyliśmy ogromne doświadczenie odnosząc sukcesy w sprawach gdzie konflikt toczył się o wykonanie umowy, zapłatę, przedmiotem było przekształcenie przedsiębiorstwa, likwidacja, jego podział lub łączenie – tudzież rozliczenia z tym związane. Sukcesy odnoszone były także w kontekście sporu na tle wielopodmiotowo realizowanych inwestycji, kar umownych, zobowiązań z gwarancji, umów pomiędzy jednostkami wyspecjalizowanymi, sporów przedsiębiorców masowo dostarczających usługi, produkty, energię. Zawsze w kontekście wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu lub instytucji, Kancelaria Adwokacka dokonuje powierzenia sprawy danego przedsiębiorstwa konkretnemu prawnikowi (bądź – w zależności od rodzaju i zakresu sprawy – zespołowi prawników) z takim przygotowaniem i doświadczeniem, które stanowi gwarancję profesjonalizmu – przy czym powierzenie takie zawsze poprzedzone jest wszechstronną analizą mającą na celu zapewnienie dedykowanego, profesjonalnego wsparcia prawnego, z objęciem dalszą trwałą koordynaturą adwokata . W takim układzie stałej obsługi obsługi konkretne osoby w Kancelarii pozostają do dyspozycji danego przedsiębiorstwa –a wszystko to na wspólnej drodze do osiągniecia celu, jakim jest sukces gospodarczy przedsiębiorstwa, któremu kancelaria pozwoli jak najkorzystniej rozegrać spór sądowy.

Rzecz jasna eksperckie wsparcie całego zaplecza profesjonalistów Kancelarii przez cały czas – aż do definitywnego zakończenia sporu – jest zasobem, z którego oddelegowany prawnik (bądź ich zespół) dla dobra danej sprawy czerpie aż do osiągniecia pożądanego rezultatu. Na etapie niejako stanowiącym ukoronowanie sporu gospodarczego – na rozprawach przed Sądem Gospodarczym – Kancelaria działaniem doświadczonego adwokata zapewnia zastępstwo procesowe przedsiębiorcy w tym najbardziej newralgicznym etapie sporu, we wszystkich instancjach.

TWORZENIE DOKUMENTACJI PRAWNEJ DLA PRZEDSIĘBIOSRTW i INSTYTUCJI

Eksperckie wsparcie całego zespołu profesjonalistów Kancelarii, trwające aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu, zapewnia rozwiązania zarówno przedsiębiorcom jak i podmiotom publicznym podczas podpisywania umów, kreowania stosunków zobowiązaniowych – zarówno jednorazowych, jak i długofalowych ramowych koncepcji umów prawnych. Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu nietypowych, dedykowanych umów – które swą elastycznością będą w stanie w najwyższym stopniu chronić interes klienta. Na przestrzeni tak wielu lat funkcjonowania opracowaliśmy nowoczesne i profesjonalne koncepcje skutecznej realizacji celów, jakie przyświecać mają stronie umowy – nie tylko co do głównego jej celu, ale i w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia kwestii ubocznych (zabezpieczenie zapłaty, kary umowne, terminy, etc). Konkretyzacja powyższego następuje zwłaszcza w prowadzonych przez nas setkach pertraktacji, gdzie przedmiotem są nieruchomości, przedsiębiorstwa, rozliczenia, roszczenia z gwarancji lub z ubezpieczenia, przedsięwzięcia join venture, fuzje, oraz umowy generowane dla przedsiębiorców związanych z handlem, produkcją, leasingiem, umowami sektora finansów lub operatorów specjalistycznych, których odbiorcami jest rynek hurtowy. W zakresie cywilnych aspektów tworzenia umów, Kancelaria reprezentuje klienta zarówno na etapie wstępnym, podczas pertraktacji, przy zawiązywaniu stosunku zobowiązaniowego – a wreszcie (np. gdy zaistnieje impas między kontrahentami) w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym –
przed wszystkimi instancjami Sądowymi: począwszy od wydziałów Sądów Rejonowych w całym kraju, na Izbach Sądu Najwyższego skończywszy. Wówczas profesjonalne wsparcie prawne wykonywane prze Kancelarię w wypadku zlecenia prowadzenia cywilnej sprawy sądowej ma charakter kompleksowy. Specjalistyczne rozwiązania prawne stosowane są począwszy od wniesienia pism inicjujących proces, poprzez złożenie kolejnych tzw. pism przygotowawczych, kończąc na sednie aktywności procesowej, jaką jest osobiste wsparcie klienta na Sali Sądowej przez adwokata
posiadającego pełne uprawnienia do występowania przed Sądami w każdej instancji.