Klienci – podmioty obrotu profesjonalnego

Wygrane sprawy – Klienci indywidualni

Sprawy

Case’y

IUS EST ARS BONI ET AEQUI

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo karne, karne skarbowe i wykonawcze

Prawo handlowe, prawo spółek i prawo korporacyjne

Prawo administracyjne, publiczne, pracy i ubezpieczeń społecznych

Praktyka

Sądowe spory cywilne

W kontekście sądowych procesów cywilnych nasza Kancelaria Adwokacka zawsze zmierza do zastosowania wyłącznie dedykowanych, specjalistycznych rozwiązań prawnych.

Na przestrzeni tak wielu lat funkcjonowania opracowaliśmy nowoczesne i profesjonalne koncepcje skutecznej realizacji strategii procesowych.  Konkretyzacja powyższego następuje  zwłaszcza w prowadzonych przez nas setkach procesów, gdzie przedmiotem sporu są nieruchomości, przedsiębiorstwa, odszkodowania, realizacje umów, rozliczenia związane ze zniesieniem współwłasności w kontekście transakcji handlowej, dziedziczenia lub konfliktu dotychczasowych współwłaścicieli. Mimo wielości prowadzonych spraw , każdą traktujemy absolutnie indywidualnie i wyjątkowo, przydając zarówno każdorazowo koordynatora dla poszczególnej sprawy (pozostającego w ciągłym kontakcie z klientem), a także nadając każdej sprawie specjalnie przegotowaną linię strategii procesowej i komplet rozwiązań (opracowany – gdy wymaga tego charakter spawy – nie przez jednego, a  przez zespół profesjonalnych prawników).

W odniesieniu do procesów o zapłatę, o ustalenie sytuacji prawnej, wyegzekwowanie rzeczy lub praw  – przyświeca nam idea możliwie jak najbardziej kategorycznej formy działania jaką tylko dają nam ramy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Kancelaria odcina się od hołdowania koncepcji stereotypowego procesu cywilnego znamiennego przewlekłością, zorientowaniem na wielość czynności bardziej niż na ich jakość – współczesny proces cywilny według wizji Kancelarii musi służyć szybkiemu i profesjonalnemu osiągnięciu konkretnych celów przez reprezentowaną stronę z wykorzystaniem jak najnowocześniejszych rozwiązań prawa procesowego.

W zakresie cywilnych sporów sądowych Kancelaria może reprezentować  klienta zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym – przed wszystkimi instancjami Sądowymi:  począwszy od wydziałów Sądów Rejonowych w całym kraju, na Izbach Sądu Najwyższego skończywszy.

Profesjonalne wsparcie prawne wykonywane prze Kancelarię w wypadku zlecenia prowadzenia cywilnej sprawy sądowej  ma charakter kompleksowy. Specjalistyczne rozwiązania prawne stosowane są począwszy od wniesienia pism inicjujących proces, poprzez  złożenie kolejnych tzw. pism przygotowawczych, kończąc na sednie aktywności procesowej, jaką jest osobiste wsparcie na rozprawie  na Sali Sądowej przez adwokata posiadającego pełne uprawnienia do występowania przed Sądami w każdej instancji.

W kontekście sądowych procesów cywilnych nasza Kancelaria Adwokacka zawsze zmierza do zastosowania wyłącznie dedykowanych, specjalistycznych rozwiązań prawnych.

Na przestrzeni tak wielu lat funkcjonowania opracowaliśmy nowoczesne i profesjonalne koncepcje skutecznej realizacji strategii procesowych.  Konkretyzacja powyższego następuje  zwłaszcza w prowadzonych przez nas setkach procesów, gdzie przedmiotem sporu są nieruchomości, przedsiębiorstwa, odszkodowania, realizacje umów, rozliczenia związane ze zniesieniem współwłasności w kontekście transakcji handlowej, dziedziczenia lub konfliktu dotychczasowych współwłaścicieli. Mimo wielości prowadzonych spraw , każdą traktujemy absolutnie indywidualnie i wyjątkowo, przydając zarówno każdorazowo koordynatora dla poszczególnej sprawy (pozostającego w ciągłym kontakcie z klientem), a także nadając każdej sprawie specjalnie przegotowaną linię strategii procesowej i komplet rozwiązań (opracowany – gdy wymaga tego charakter spawy – nie przez jednego, a  przez zespół profesjonalnych prawników).

W odniesieniu do procesów o zapłatę, o ustalenie sytuacji prawnej, wyegzekwowanie rzeczy lub praw  – przyświeca nam idea możliwie jak najbardziej kategorycznej formy działania jaką tylko dają nam ramy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Kancelaria odcina się od hołdowania koncepcji stereotypowego procesu cywilnego znamiennego przewlekłością, zorientowaniem na wielość czynności bardziej niż na ich jakość – współczesny proces cywilny według wizji Kancelarii musi służyć szybkiemu i profesjonalnemu osiągnięciu konkretnych celów przez reprezentowaną stronę z wykorzystaniem jak najnowocześniejszych rozwiązań prawa procesowego.

W zakresie cywilnych sporów sądowych Kancelaria może reprezentować  klienta zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym – przed wszystkimi instancjami Sądowymi:  począwszy od wydziałów Sądów Rejonowych w całym kraju, na Izbach Sądu Najwyższego skończywszy.

Profesjonalne wsparcie prawne wykonywane prze Kancelarię w wypadku zlecenia prowadzenia cywilnej sprawy sądowej  ma charakter kompleksowy. Specjalistyczne rozwiązania prawne stosowane są począwszy od wniesienia pism inicjujących proces, poprzez  złożenie kolejnych tzw. pism przygotowawczych, kończąc na sednie aktywności procesowej, jaką jest osobiste wsparcie na rozprawie  na Sali Sądowej przez adwokata posiadającego pełne uprawnienia do występowania przed Sądami w każdej instancji.

 

Gospodarcze spory sądowe

Zgodnie z konsekwentnie realizowaną wizją naszej Kancelarii Adwokackiej,  gospodarcze spory sądowe winny być znamienne bezwzględną profesjonalizacją wszystkich etapów postępowania w połączniu z maksymalną kategorycznością działań – w sporze o charakterze gospodarczym bowiem, nie ma żadnych obszarów, w których można pozwolić sobie na jakiekolwiek nieprzemyślane  posunięcia, półśrodki, zaniechania zasadom najwyżej staranności.

W świetle właśnie m.in. powyższych spostrzeżeń Kancelaria niezwykle fachowo podchodzi do udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym – rozumiemy cele przedsiębiorstw oscylujące zawsze wokół osiągnięć wymiernych ekonomicznie. Precyzyjnie dobierając rozwiązania prawne właśnie dla danego przedsiębiorcy, każdorazowo optymalizujemy stosowaną strategię tak, aby sprzyjała ona właśnie gospodarczemu rozwojowi obsługiwanego podmiotu. W sprawach gospodarczych  o wiele bardziej niż w innych kategoriach sporów znaczenie odgrywa czas i precyzja – nie ma miejsca na opóźnienia, czy zaimprowizowane rozwiązania, a każde uchybienie  wywołać może  uszczerbek w funkcjonowaniu bądź rozwoju przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło nam opracować takie konstrukcje postępowania, które współgrają z intencją przedsiębiorcy – uzyskaniem efektu gospodarczego szybko i w maksymalnym zakresie.

W tak nakreślonej koncepcji wspierania przez naszą Kancelarię przedsiębiorstw   w sporach gospodarczych, zdobyliśmy ogromne doświadczenie  odnosząc sukcesy w sprawach gdzie konflikt toczył się o wykonanie umowy, zapłatę, przedmiotem było przekształcenie przedsiębiorstwa, likwidacja, jego podział lub łączenie –  tudzież rozliczenia z tym związane. Sukcesy odnoszone były także w kontekście sporu na tle   wielopodmiotowo realizowanych inwestycji, kar umownych, zobowiązań z gwarancji, umów pomiędzy jednostkami wyspecjalizowanymi, sporów przedsiębiorców masowo dostarczających usługi, produkty, energię.

Zawsze w kontekście wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu, Kancelaria Adwokacka dokonuje  powierzenia sprawy danego przedsiębiorstwa konkretnemu prawnikowi (bądź – w zależności od rodzaju i zakresu sprawy –  zespołowi prawników) z takim przygotowaniem i  doświadczeniem, które stanowi gwarancję profesjonalizmu – przy czym powierzenie takie zawsze poprzedzone jest wszechstronną analizą  mającą na celu zapewnienie dedykowanego, profesjonalnego wsparcia prawnego, z objęciem dalszą trwałą koordynaturą adwokata .

W takim układzie obsługi przedsiębiorcy konkretne osoby w Kancelarii pozostają do dyspozycji danego przedsiębiorstwa –a wszystko to na wspólnej drodze do osiągniecia celu, jakim jest sukces gospodarczy przedsiębiorstwa, któremu kancelaria pozwoli jak najkorzystniej rozegrać spór sądowy.

 

Rzecz jasna eksperckie wsparcie całego zaplecza profesjonalistów Kancelarii przez cały czas – aż do definitywnego zakończenia sporu – jest zasobem, z którego oddelegowany prawnik (bądź ich zespół) dla dobra danej sprawy gospodarczej czerpie  aż do osiągniecia pożądanego rezultatu. Na etapie niejako stanowiącym ukoronowanie sporu gospodarczego  – na rozprawach przed Sądem Gospodarczym – Kancelaria  działaniem doświadczonego adwokata zapewnia zastępstwo procesowe przedsiębiorcy w tym najbardziej newralgicznym etapie sporu, we wszystkich instancjach.

Sądownictwo administracyjne oraz polubowne

Sądownictwo administracyjne

 

Sądownictwo administracyjne jest obszarem, w którym szczegółowa wiedza i bogata praktyka  z zakresu procedury  sądowoadministracyjnej pozwala Kancelarii Adwokackiej na realizacje celów klienta w odniesieniu do decyzji administracyjnych wydawanych przez organy publiczne. To dzięki pełnemu przestrzeganiu reguł, zgodnie z którymi każdorazowo stosujemy rozwiązanie dedykowane dla konkretnego klienta i  przedsięwzięcia oraz zważamy by działać szybko  i efektywnie – zdobyliśmy powszechną  opinie profesjonalistów bezwzględnie zmierzających poprzez   specjalistyczne metody do celu.

 

Dzięki pełni uprawnień do kompleksowej reprezentacji klienta w zakresie spraw przed każdym z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych bądź  Naczelnym Sądem Administracyjnym, zapewniamy  profesjonalne zastępstwo począwszy od sporządzenia skarg na decyzję do WSA, poprzez stawiennictwo na rozprawach przed składem orzekającym danego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skończywszy na  udzieleniu pełnego wsparcia w postepowaniu wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego – finalnie wiążącym się częstokroć z udziałem adwokata w rozprawie przed NSA w Warszawie, co dzięki ogromnemu doświadczeniu  w tej materii   sprzyjać będzie realizacji celów klienta.

 

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Pomimo faktu, iż Kancelaria znana jest z bezwzględnie realizowanej  na salach sądowych konkretnej  strategii procesowej – to mimo wszystko nie jesteśmy obojętni wobec pragmatycznych koncepcji pozasądowego rozwiązywania sporów. Jeżeli rzeczywiście nie ma potrzeby sięgać po instrumenty związane z korzystaniem z agory sądowej, wówczas Kancelaria w sposób profesjonalny zapewni  prowadzenie sporu w kierunku jego rozstrzygnięcia czy to poddając pod osąd sprawę podmiotom nie będącym Sądami Powszechnymi, a zajmującymi się alternatywnymi metodami  rozstrzygania sporów (Sąd Arbitrażowy, Mediatorzy),   czy też prowadząc jako Adwokaci negocjacje z przeciwnikiem bezpośrednio w  Kancelarii.

 

Należy bowiem mieć na uwadze pewne niewątpliwe zalety alternatywnych metod rozwiązywania sporów jakimi są zwłaszcza szybkość postępowania oraz niezwykła elastyczność stosowanych metod. Także w kontekście wyegzekwowania zawartej ugody – wzmiankowane już wyżej podejście Kancelarii zmierzające do jak najbardziej  kategorycznego realizowania praw klienta – winno wywołać satysfakcje ze skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 

 

 

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zgodnie z kategorycznie realizowaną polityką naszej Kancelarii Adwokackiej, obsługa podmiotów gospodarczych winna być znamienna  bezwzględną profesjonalizacją wszystkich aspektów wsparcia przedsiębiorcy. W układach  gospodarczych bowiem, o wiele bardziej niż w innych kategoriach działalności, znaczenie odgrywa czas i precyzja – nie ma miejsca na opóźnienia, czy zaimprowizowane rozwiązania, a każde uchybienie  wywołać może  uszczerbek w funkcjonowaniu bądź rozwoju podmiotu gospodarczego.

W świetle właśnie m.in. powyższych spostrzeżeń Kancelaria niezwykle fachowo podchodzi do udzielania wsparcia podmiotom gospodarczym – rozumiemy cele przedsiębiorstw oscylujące zawsze wokół osiągnięć wymiernych ekonomicznie. Precyzyjnie dobierając rozwiązania prawne właśnie dla dengo przedsiębiorcy, każdorazowo optymalizujemy stosowaną strategię tak, aby sprzyjała ona właśnie gospodarczemu rozwojowi obsługiwanego podmiotu.

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwoliło nam opracować takie konstrukcje postępowania, które współgrają z intencją przedsiębiorcy – uzyskaniem pragmatycznego efektu gospodarczego szybko i w maksymalnym zakresie.

W tak nakreślonej koncepcji wspierania przez naszą Kancelarię przedsiębiorstw, zdobyliśmy ogromne doświadczenie  odnosząc sukcesy w zakresie przekształceń przedsiębiorstw, likwidacji, podziału lub łączenia  –  tudzież rozliczeń z tym związanych. Sukcesy odnoszone były także w kontekście sporu na tle  wielopodmiotowo realizowanych inwestycji, kar umownych, zobowiązań z gwarancji, umów pomiędzy jednostkami wyspecjalizowanymi, sporów przedsiębiorców masowo dostarczających  usługi, produkty, energię.

Zawsze w kontekście wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu, Kancelaria Adwokacka dokonuje  powierzenia sprawy danego przedsiębiorstwa koordynaturze konkretnego prawnika (bądź – w zależności od rodzaju i zakresu spraw –  zespołowi prawników) z takim przygotowaniem i  doświadczeniem, które stanowi gwarancję profesjonalizmu – przy czym powierzenie takie zawsze poprzedzone jest wszechstronną analizą  mającą na celu zapewnienie dedykowanego, profesjonalnego wsparcia prawnego przez adwokata .

W takim układzie obsługi przedsiębiorcy, konkretne osoby w Kancelarii pozostają do dyspozycji danego przedsiębiorstwa –   a wszystko to na wspólnej drodze do osiągniecia celu jakim jest sukces gospodarczy przedsiębiorstwa.

Eksperckie wsparcie całego zaplecza profesjonalistów Kancelarii nieustannie jest zasobem, z którego oddelegowany prawnik (bądź ich zespół) dla dobra danej obsługi gospodarczej czerpie aż do osiągniecia pożądanego rezultatu. Na etapie niejako stanowiącym ukoronowanie udzielania wsparcia prawnego podmiotowi  gospodarczemu  – na posiedzeniach spółek, podczas pertraktowania i podpisywania kontraktów, na rozprawach przed Sądem Gospodarczym – Kancelaria  działaniem doświadczonego adwokata zapewni zastępstwo procesowe przedsiębiorcy, w tychże najbardziej newralgicznych etapach funkcjonowania przedsiębiorstwa, we wszystkich instancjach.

 

Obsługa kontraktowania

Eksperckie wsparcie całego zespołu  profesjonalistów Kancelarii, trwające aż do osiągniecia pożądanego rezultatu, zapewnia rozwiązania zarówno przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym   podczas podpisywania umów, kreowania stosunków zobowiązaniowych – zarówno jednorazowych, jak i długofalowych ramowych koncepcji umów prawnych.  Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu nietypowych, dedykowanych umów – które swą elastycznością będą w stanie w najwyższym stopniu chronić interes klienta.

Na przestrzeni tak wielu lat funkcjonowania opracowaliśmy nowoczesne i profesjonalne koncepcje skutecznej realizacji celów, jakie przyświecać mają stronie umowy – nie tylko co do głównego jej celu, ale i w kontekście odpowiedniego zabezpieczenia kwestii ubocznych  (zabezpieczenie zapłaty, kary umowne, terminy, etc).  Konkretyzacja powyższego następuje  zwłaszcza w prowadzonych przez nas setkach pertraktacji, gdzie przedmiotem są nieruchomości, przedsiębiorstwa, rozliczenia, roszczenia z gwarancji lub z ubezpieczenia, przedsięwzięcia join venture, fuzje, oraz umowy generowane dla przedsiębiorców związanych z handlem, produkcją, leasingiem, umowami sektora finansów lub operatorów specjalistycznych, których odbiorcami jest rynek hurtowy.

W zakresie cywilnych aspektów tworzenia umów, Kancelaria   reprezentuje  klienta zarówno na etapie wstępnym, podczas pertraktacji, przy zawiązywaniu stosunku zobowiązaniowego – a wreszcie (np. gdy zaistnieje impas między kontrahentami) w postępowaniu  przedsądowym jak i sądowym – przed wszystkimi instancjami Sądowymi:  począwszy od wydziałów Sądów Rejonowych w całym kraju, na Izbach Sądu Najwyższego skończywszy. Wówczas profesjonalne wsparcie prawne wykonywane prze Kancelarię w wypadku zlecenia prowadzenia cywilnej sprawy sądowej  ma charakter kompleksowy. Specjalistyczne rozwiązania prawne stosowane są począwszy od wniesienia pism inicjujących proces, poprzez  złożenie kolejnych tzw. pism przygotowawczych, kończąc na sednie aktywności procesowej, jaką jest osobiste wsparcie klienta na Sali Sądowej przez adwokata posiadającego pełne uprawnienia do występowania przed Sądami w każdej instancji.

Obsługa osób fizycznych

Opracowane na przestrzeni lat praktyki, niezwykle wysublimowane rozwiązania prawne pozwalają na  szybkie i efektywne przeprowadzanie w całości spraw osób fizycznych.

Zawsze mając na względzie opisane powyżej (w zakładce Sądowe spory cywilne) zasady stosowania wyłącznie profesjonalnych i dedykowanych specjalistycznych rozwiązań prawnych, prowadzimy z sukcesami sprawy o zapłatę, w związku z umową, o odszkodowanie, dział spadku, zachowek, podział majątku wspólnego, a także o rozwód (zwłaszcza gdy jest to rozwód wymagając zabezpieczania istotnych interesów klienta) – który to, gdy klient wyraża takie zapatrywanie (oraz przy spełnieniu konkretnych przesłanek)   prowadzimy wraz z profesjonalną obsługą postępowania kanonicznego, zmierzającego do stwierdzenia nieważności małżeństwa, w związku z czym część prawników Kancelarii jest adwokatami kościelnymi, z ukończonymi (poza studiami prawa świeckiego) pięcioletnimi studiami na kierunku Prawo Kanoniczne. Sprawy oscylujące wokół ustania małżeństwa, t.j. zwłaszcza spory odnoszące się do o podziału majątku wspólnego, rozstrzygnięcia o kwestiach, które   dotychczas były przedmiotem wspólnych  decyzji małżonków – to sprawy z którymi nasza Kancelaria Adwokacka dzięki setkom procesów na przestrzeni lat zdobyła opinię podmiotu niezawodnie dostarczającego specjalistycznych rozwiązań prawnych zarówno w sądzie jak i na forum pozasądowym – co odnosi się także do naszego wsparcia procesowego w kontekście spadkobrania czy zniesienia współwłasności

Każdy klient traktowany jest przez nas wyjątkowo – przy czym stała obsługa osoby fizycznej ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy przychodzimy ze wsparciem prawnym  osobie fizycznej będącej przedsiębiorcą, inwestorem, twórcą, właścicielem, menadżerem, etc.

Nasz zespół

Poznaj zespół naszej kancelarii

Aktualności

Phone: +48 517 953 793 – główny sekretariat
Fax: +48 5111 77227 – bieżąca obsługa spraw Kancelarii
+ 48 517 953 793 – sekretariat Gabinetu
+ 48 507 057 725 – tel. dyżurny (w nagłych wypadkach)
Fax: ul. 3-go Maja 18/6, 20-078 Lublin - siedziba główna
*
ul. Szlak 16a/1, 31-161 Kraków - Filia Kancelarii
adwokat@jankokot.com
sekretariat@jankokot.com

Napisz do nas

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie dotyczące naszej oferty lub pracy kancelarii. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.